ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 03/11/2019 - 20:45 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
औरही गाउँपालिका करारमा प्राविधिक तथा प्रशासन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/11/2019 - 20:41 PDF icon औरही गाउँपालिका करारमा प्राविधिक तथा प्रशासन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
औरही गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/11/2019 - 20:39 PDF icon औरही गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
औरही गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारंहिता, २०७४ ७५/७६ 03/11/2019 - 20:37 PDF icon औरही गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारंहिता, २०७४.pdf
कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 03/11/2019 - 20:35 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 03/11/2019 - 20:33 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 03/11/2019 - 20:30 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैंठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 03/11/2019 - 20:28 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैंठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/11/2019 - 20:21 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf