पशु विकासका लागि पशु स्वास्थ्य तथा बाँझोपन निवारण शिविर