वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी राय सुझाव उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

आर्थिक वर्ष: